Thursday, May 27, 2004

 

ISP คืออะไร

ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต:การเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของประเะทศไทยซึ่งประกอบด้วยผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตเชิงพาณิชย์จำนวน 18 ราย คือ A-Net, Asia Access, AsiaNet, CS-Coms, CWN, FarEast,IDN,JI-Net, Internet Thailand, KSC, Line Thai, Loxinfo, Samart, SGA, WorldNet, EZNet, RoyNet, CWT และศูนย์บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อการศึกษาและวิจัยจำนวน 5 ศูนย์ ได้แก่ SchoolNet, UniNet,PubNet, ThaiSarn และ GITS
การแลกเปลี่ยนข้อมูลภายในประเทศ : ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตทั้งหมดนี้จะเชื่อมต่อกันเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลกันภายในประเทศโดยเชื่อมโยงผ่าน ศูนย์กลางอินเทอร์เน็ตเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลภายในประเทศ (Domestic Internet Exchange) ซึ่งมี 2 แห่งคือ National Internet Exchange (NIX) เพื่อให้บริการเชิงพาณิชย์ซึ่งดูแลโดย กสท. และ Internet Information Research (IIR) เพื่อการศึกษาวิจัยได้แก่ การจัดทำเส้นทางการเชื่มโยงข้อมูลและนับสถิติไหลเวียนของข้อมูลเสนอเป็นรายงานสาธารณะซึ่งดูแลโดยเนคเทค ปริมาณข้อมูลที่หมุนเวียนผ่าน IIR ต่อวัน 1,476 พันล้านไบต์ หรือคิดเป็น 143.4 ล้านไบต์ต่อวัน (ข้อมูลเมื่อ 1 มี.ค. 2545)
การเชื่อมโยงกับต่างประเทศ: มี 2 ทางเลือกคือ เชื่อมต่อกับ International Internet Gateway (IIG) แล้วออกไปยังวงจรอิน เทอร์เน็ตต่างประเทศอีกทีหนึ่ง หรือเชื่อมต่อวงจรอินเทอร์เน็ตต่างประเทศโดยตรง ซึ่งมีความสามารถในการดึงข้อมูลมายังประเทศไทยได้สูงสุด 645.5 Mbps และมีความสามารถในการดึงข้อมูลออกจากประเทศไทยได้สูงสุด 530.5 Mbps (ข้อมูลเมื่อ 3 ม.ค. 2545)
ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) มีทั้งที่เป็นผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตสำหรับสถาบันการศึกษาและวิจัย อย่างเช่น UNINET และ Thaisan-Internet และผู้ที่ให้บริการอินเทอร์เน็ตเอกชนที่ได้รับสัมปทานจากการสื่อสารแห่งประเทศไทยให้เป็นผู้บริการอินเทอร์เน็ตกับบริษัท ห้างร้านและบุคคลทั่วไป หน้าที่หลักของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตคือ เชื่อมโยงผู้รับบริการเข้ากับเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ได้แก่ การให้บริการอีเมล์ และ การให้บริการเช่าพื้นที่เว็บไซต์สำหรับการทำพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น
จะเลือก ISP ที่เหมาะสมสำหรับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์อย่างไร
หลักเกณฑ์ในการเลือก ISP ที่จะใช้บริการ ได้แก่
Software support พิจารณาว่า ISP รายนั้น มีซอฟต์แวร์สำหรับการประกอบ มีระบบรักษาความปลอดภัย การบริการด้านรับรองลายมือชื่อดิจิทัล เตรียมระบบการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ไว้ให้เราอย่างไรบ้าง
Hardware support พิจารณาว่า ISP นั้นๆ มีเทคโนโลยี วิธีการจัดการ และการสำรองข้อมูลเป็นเช่นไร รวมทั้งเครื่อง Server ของเขามีความสามารถเพียงพอกับการทำธุรกรรมของเราหรือไม่ สามารถสอบถามชื่อและเว็บไซต์ที่อยู่ของลูกค้าที่กำลังทำธุรกรรมอยู่ได้ ใน 1 ชั่วโมงสามารถรองรับการทำธุรกรรมได้เป็นจำนวนเท่าใด และปัจจุบันมีจำนวนการทำธุรกรรมเป็นเท่าใด
Network support ความเร็วของช่องทางการสื่อสารที่ ISP ให้บริการอยู่นั้นเพียงพอต่อความต้องการของเราหรือไม่ และในแต่ละ line มี Server ติดตั้งอยู่เป็นจำนวนเท่าใด ทางที่ดีคือ ไม่ควรจะมีเกิน 6 เว็บไซต์ต่อ Server 1 เครื่อง และถ้าหากว่ากิจการของเรามีการเติบโตอย่างรวดเร็ว มีลูกค้าเข้ามาใช้บริการเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก ทาง ISP มีวิธีการจัดการให้ลูกค้าทั้งหมดของเราเข้ามาใช้งานระบบได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย เป็นเช่นไร ทั้งนี้ควรระบุไว้ในข้อตกลงด้วยว่าทาง ISP จะขยับขยายให้เราด้วย
Experience เนื่องจากพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ยังเป็นเรื่องใหม่ เราต้องมั่นใจว่า ISP ที่เราเลือกนั้นมีประสบการณ์และดูจากบันทึกการให้บริการในรายชั่วโมงของบริษัทที่เข้ามาใช้บริการของ ISP และต้องหาบุคคลหรือบริษัทที่ให้คำปรึกษาในยามที่เกิดปัญหาขึ้นมาไว้ด้วย


ISP ในประเทศไทยใด มีจำนวนเท่าใดและมีรายใดบ้าง
ปัจจุบันประเทศไทยมีผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตเชิงพาณิชย์จำนวน 18 ราย ได้แก่ A-Net, Asia Access, AsiaNet, CS-Coms, CWN, FarEast, IDN, JI-Net, Internet Thailand, KSC, Line Thai, Loxinfo, Samart, SGA, WorldNet, EZNet, RoyNet, และ CWT และศูนย์บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อการศึกษาและวิจัยจำนวน 5 ศูนย์ ได้แก่ Scoolet, UniNet,PubNet, ThaiSarn และ GITSปัจจุบันประเทศไทยมีผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตเชิงพาณิชย์จำนวน 18 ราย ได้แก่ A-Net, Asia Access, AsiaNet, CS-Coms, CWN, FarEast, IDN, JI-Net, Internet Thailand, KSC, Line Thai, Loxinfo, Samart, SGA, WorldNet, EZNet, RoyNet, และ CWT และศูนย์บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อการศึกษาและวิจัยจำนวน 5 ศูนย์ ได้แก่ Scoolet, UniNet,PubNet, ThaiSarn และ GITS
ความรู้เกี่ยวกับอินเตอร์เน็ตและ ISP
Comments: Post a Comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?